خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

قرارداد جهت آموزش فوتبال  در زمین چمن مصنوعی برای فرزندان کارگران

قرار داد با باشگاه کاراته شهید همت ویژه بانوان

قرار داد با باشگاه ورزشی ونوس ویژه بانوان