خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

در حال حاضر پیگیر مکانی برای برگزاری جلسات هفتگی قرائت قران کارگران شهرستان هستیم